نرم افزار موبایلشیفت برای متخصصین و مشاغل

هر کجا که هستید و به راحتی، درخواست های مشتریان را دریافت کنید و پیشنهاد قیمت بدهید و مشغول به کار شوید. اپلیکیشن موبایل شیفت به زودی آماده نصب و استفاده می شود.

دانلود اپلیکشین موبایل رزرو خدمات منزل شیفت - نسخه متخصصین