درخواست رزرو لوله کش

مراحل انجام شده0%

تعهدات ما:

 • متخصصین با تجربه و احراز هویت شده
 • ضمانت 30 روزه برای خدمات انجام شده

هزینه:

 • از 0 تا 1 ساعت - 50 هزار تومان
 • از 1 تا 1.5 ساعت - 65 هزار تومان
 • از 1.5 تا 2 ساعت - 80 هزار تومان
 • از 2 تا 2.5 ساعت - 90 هزار تومان
 • از 2.5 تا 3 ساعت - 100 هزار تومان
 • بیشتر از 3 ساعت، به ازای هر نیم ساعت 5 هزار تومان به صورتحساب افزوده می شود
 • بازدید از محل به شرط واگذاری کار به شیفت رایگان است، در غیر اینصورت می بایست مبلغ 15 هزار تومان بابت ایاب و ذهاب پرداخت شود
 • زمان صرف شده بابت تهیه قطعات مصرفی به زمان کار افزوده می شود

پرداخت آنلاین/نقدی بعد از انجام کار

 • بعد از اتمام کار، صورتحساب و لینک پرداخت آنلاین از طریق ایمیل یا پیامک برای شما ارسال می شود